aanmelden als nieuwe klant

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CHARL’S TOYS


Algemeen

Artikel 1

 1. Charl’s Design Toys en Charl’s Toys zijn handelsnamen van Weno B.V. Heerenveen, Postbus 410, 8440 AK. Weno B.V. staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 579 17175. In deze algemene voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de handelsnaam CHARLS TOYS.
 2. De activiteiten van CHARL’S TOYS vinden plaats vanuit haar vestiging te Katlijk, Schoterlandseweg 3, 8455 JC.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die CHARL’S TOYS sluit met een wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Afwijking van deze voorwaarden is in onderling overleg mogelijk, doch dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.
 4. De overeenkomsten als genoemd in lid 3 van dit artikel, betreffen alle overeenkomsten door CHARL’S TOYS gesloten, doch met name verkoopovereenkomsten


Offertes

Artikel 2

 1. De door CHARL’S TOYS gemaakte offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 2. Indien een offerte als genoemd in lid 1 van dit artikel wordt aanvaard heeft CHARL’S TOYS gedurende twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, het recht het aanbod te herroepen.
 3. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.
 4. CHARL’S TOYS is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.


Overeenkomst

Artikel 3

Een overeenkomst komt tot stand indien CHARL’S TOYS een opdracht schriftelijk bevestigd heeft of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven.


Prijsverhoging

Artikel 4

Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en in die periode één van de kostprijsfactoren van CHARL’S TOYS dusdanig is gestegen dat de kostprijs voor CHARL’S TOYS meer dan 5% hoger is komen te liggen dan is CHARL’S TOYS gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen.


Overmacht

Artikel 5

 1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin CHARL’S TOYS haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van CHARL’S TOYS en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, en CHARL’S TOYS gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan CHARL’S TOYS kunnen worden toegerekend.
 2. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht: natuurrampen, oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe, maatregelen van binnenlandse of buitenlandse overheden.


Afroeporders

Artikel 6

Indien tussen CHARL’S TOYS en de wederpartij een afroeptermijn is overeengekomen zullen alle redelijke kosten, veroorzaakt door een niet tijdige afname door de wederpartij aan de wederpartij in rekening worden gebracht.


Annuleringen

Artikel 7

 1. Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van CHARL’S TOYS kan de wederpartij tot annulering van een overeenkomst komen, dan wel tot terugzending van geleverde zaken.
 2. Indien op grond van het lid 1 van dit artikel tot annulering van de overeenkomst worden overgegaan of tot terugzending van geleverde zaken, wordt de wederpartij aan CHARL’S TOYS verschuldigd alle redelijke werkelijk gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst.


Levering

Artikel 8

 1. De levering van zaken geschiedt nimmer franco, tenzij voldaan wordt aan een minimaal afname criterium. CHARL’S TOYS bepaalt de keuze van het vervoermiddel en transporteur. De feitelijke aflevering vindt plaats op de meest nabij het werk of magazijn gelegen plaats, welke het vervoermiddel veilig en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en verlaten.
 2. De wederpartij is verplicht zo snel als redelijkerwijs mag worden verwacht na aankomst van het vervoermiddel de lossing van de zaken genoemd in het lid 1 van dit artikel te doen plaatsvinden. Daarbij zal de wederpartij een normale lostijd in acht nemen met voldoende geschikt personeel en materieel. Bij de lossing dient de wederpartij de aanwijzingen van de vervoerder in acht te nemen.
 3. Indien overeengekomen is levering af fabriek dan wel af magazijn dan geschiedt zulks daadwerkelijk door het landen van de zaken op het door de wederpartij gekozen vervoermiddel.


Risico

Artikel 9

 1. Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 8 lid 1, zijn de zaken voor risico van CHARL’S TOYS tot het moment van lossen als bedoeld in artikel 8 lid 2.
 2. Het lossen als genoemd in artikel 8 lid 2 geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij.
 3. Indien levering geschiedt als bedoeld in artikel 8 lid 3, dan is het risico voor CHARL’S TOYS voor wat betreft het laden, waarbij het risico op de wederpartij overgaat nadat de zaken op het vervoermiddel zijn geladen. Vanaf dat moment reizen de zaken voor rekening en risico van de wederpartij.


Verplichtingen van de afnemer

Artikel 10

Bij levering franco conform het bepaalde in artikel 8 lid 1

 1. Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 1, dan dient de wederpartij zichtbare tekorten of beschadigingen direct op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan proces verbaal te laten opmaken.
 2. Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig aan het bepaalde in artikel 8 lid 1, en wel door aflevering aan een derde die deze zaken houdt voor de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht de in het lid 1 van dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hem heeft ontvangen.

Bij levering af magazijn.

 1. Indien levering af  fabriek of af magazijn geschiedt, dan dient de wederpartij onmiddellijk na levering de zaken te controleren, teneinde te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen, dan wel de eisen die in soortgelijke gevallen normaliter gesteld mogen worden.


Reclames

Artikel 11

 1. Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, kan jegens CHARL’S TOYS niet worden ingeroepen indien dit door de wederpartij niet binnen 8 dagen na aflevering aan CHARL’S TOYS is medegedeeld. Die mededeling dient door de wederpartij schriftelijk te geschieden, dan wel met bekwame spoed schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Een beroep kan de wederpartij op duidelijke zichtbare tekorten of beschadigingen in het geleverde, kan niet jegens CHARL’S TOYS geldend gemaakt worden indien de wederpartij die tekorten en/of beschadigingen niet op de afleveringsbon of het vervoersdocument heeft aangetekend, dan wel de expediteur daarvan geen proces-verbaal heeft laten opmaken.
 3. Het bewijs dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de wederpartij geleverd te worden.
 4. Indien de wederpartij aan CHARL’S TOYS klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de wederpartij CHARL’S TOYS met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. CHARL’S TOYS zal eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten, waartoe de wederpartij CHARL’S TOYS in de gelegenheid dient te stellen, zonnodig door afgifte van de goederen. Alle redelijke werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.
 5. Onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zich op een opschortingrecht te beroepen, blijft de wederpartij verplicht tot betaling en afname van gedane bestellingen over te gaan, ook in het geval de wederpartij tijdig reclameert.


Aansprakelijkheid voor geleverde zaken:

Artikel 12

 1. Met betrekking tot geleverde zaken is CHARL’S TOYS uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het hierna volgende:
  1. In het geval door CHARL’S TOYS garantie is verstrekt, wordt door CHARL’S TOYS aansprakelijkheid aanvaard, voor zover dit uit de garantie voortvloeit.
  2. Voor opzet of schuld van bestuurders van CHARL’S TOYS of leidinggevende ondergeschikten en voor opzet en/of grove schuld van andere ondergeschikten aanvaardt CHARL’S TOYS aansprakelijkheid voor zover dit bij de wederpartij schade tot gevolg heeft.
  3. Aansprakelijkheid van CHARL’S TOYS wordt opgeheven in het geval van overmacht.
  4. De aansprakelijkheid van CHARL’S TOYS is beperkt tot een bedrag overeenkomende met het factuurbedrag voor zowel de aansprakelijkheid betrekking heeft op gederfde winst en/of stagnatie schade.
  5. De aansprakelijkheid van CHARL’S TOYS is ten allen tijde beperkt tot een bedrag overeenkomend met 0% van het factuurbedrag.
  6. Indien sprake is van deelleveranties en deelfacturen, dan dient bij de berekening van de beperking van de aansprakelijkheid te worden uitgegaan van de deelfactuur die betrekking heeft op de leverantie waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 2. Indien CHARL’S TOYS niet aan haar leveringsverplichtingen voldoet en de niet voldoening aan haar toerekenbaar is, is CHARL’S TOYS aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, welke aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag overeenkomende met de hoogte van 200% van het factuurbedrag, welke zou resulteren indien bij wel levering een factuur zou zijn gezonden.
 3. De wederpartij vrijwaart CHARL’S TOYS tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op inbreuk van auteursrecht, ter zake van door de wederpartij bij haar in uitvoering gegeven opdrachten.


Levertijd

Artikel 13

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door CHARL’S TOYS opgegeven levertijden niet te beschouwen als fatale termijnen.
 2. Indien vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft, zal dit voor de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
 3. De aansprakelijkheid van CHARL’S TOYS voor eventuele schade van de wederpartij wegens overschrijding van een opgegeven fatale termijn in tot het navolgende beperkt:
  • Indien een niet tijdige nakoming schade tot gevolg heeft, welke niet tijdige nakoming veroorzaakt is door opzet of grove schuld van bestuurders van CHARL’S TOYS of leidinggevende ondergeschikten of door opzet of grove schuld van andere ondergeschikten, dan is CHARL’S TOYS volledig aansprakelijk;
  • De aansprakelijkheid van CHARL’S TOYS in het geval van niet tijdige nakoming is beperkt tot een bedrag overeenkomende met de factuurprijs. CHARL’S TOYS is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst of stagnatieschade.


Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten en recht van retentie.

Artikel 14

 1. Betaling dient te geschieden zonder korting of schuldvergelijking binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij jegens CHARL’S TOYS de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend, en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum. Tevens wordt de wederpartij jegens CHARL’S

 1. TOYS alsdan verschuldigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke kosten
  • met een minimum van EUR 50,00-  worden berekend geheel overeenkomstig het incassotarief voor advocaten, vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 2. CHARL’S TOYS heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de wederpartij worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.
 3. In ieder geval is  CHARL’S TOYS ter zake van goederen die zij  van de wederpartij onder zich heeft,gerechtigd totdat haar totale vordering op de wederpartij is voldaan, gebruik te maken van haar recht van retentie.


Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

Artikel 15

 1. De door CHARL’S TOYS geleverde zaken blijven het eigendom van CHARL’S TOYS totdat de wederpartij de geleverde zaken aan CHARL’S TOYS betaald heeft en de wederpartij eventuele verplichtingen tot schadevergoedingen is nagekomen.
 2. Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van CHARL’S TOYS rust, kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden doorverkocht.
 3. In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens CHARL’S TOYS niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is CHARL’S TOYS gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient CHARL’S TOYS hiertoe de volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens CHARL’S TOYS een boete verbeurt van 10% van het door de wederpartij verschuldigde, voor iedere dag dat de wederpartij jegens CHARL’S TOYS in gebreke blijft.
 4. De wederpartij verplicht zich jegens CHARL’S TOYS om in het geval derden rechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van CHARL’S TOYS rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden, terstond CHARL’S TOYS hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van CHARL’S TOYS.
 5. De wederpartij verplicht zich jegens CHARL’S TOYS om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die CHARL’S TOYS ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.
 6. Alle bij de wederpartij aanwezige zaken afkomstig van CHARL’S TOYS zijn, zolang de wederpartij nog enige betalingsverplichting jegens CHARL’S TOYS heeft, eigendom van CHARL’S TOYS, ofwel krachtens het in dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud, ofwel uit hoofde van een bezitloos pandrecht waartoe de wederpartij nu reeds voor alsdan ten behoeve van  CHARL’S TOYS een pandrecht vestigt.


Bevoegde rechter

Artikel 16

 1. Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschoud, welke naar aanleiding van aanbiedingen, overeenkomsten of leveringen tussen partijen mocht ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van CHARL’S TOYS.
 2. Indien volgens de wet een andere rechter bevoegd is dan de n het eerste lid van dit artikel aangewezen rechter, heeft de wederpartij het recht om binnen een maand nadat zij door of namens CHARL’S TOYS op de hoogte is gebracht van het feit dat het geschil aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van CHARL’S TOYS zal worden voorgelegd, te verklaren dat hij niet instemt met het beroep op het eerste lid van dit artikel.
 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is CHARL’S TOYS bevoegd de in het lid 1 van dit artikel genoemde geschillen voor te leggen aan de naar de normale regels van competitie bevoegde rechter.


Toepasselijk recht

Artikel 17

Op elke overeenkomst tussen CHARL’S TOYS en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.